Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.02.2021 19:21:01
Дата здійснення дії: 08.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство “Промбудприлад”
Код за ЄДРПОУ:  31588943
Текст повідомлення: 

До уваги акціонерів ПрАТ “Промбудприлад”!

                  ПрАТ  “Промбудприлад” повідомляє, що загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  08 квітня 2021 року  о 10-00 ій годині   за адресою: 79012, Львів – 12, вул. Сахарова,  42,  офіс  325.  Початок  реєстрації   акціонерів о 09-00 ій годині за місцем проведення зборів.

Порядок денний зборів.

1.Про обрання лічильної комісії.

2.Про обрання Голови та Секретаря зборів.

3.Звіт  Генерального  директора  про  підсумки роботи за 2020 рік.

4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

5.Звіт  та   висновки   ревізійної   комісії   про   фінансово–господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2020 рік.

6.Прийняття порядку розподілу прибутків за 2020 рік.

7.Звіт голови Наглядової Ради про підсумки її діяльності за  2020 рік. Затвердження звіту Наглядової Ради за  2020 р.

8.Обрання нового складу Ревізійної комісії.

                Проект рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ “Промбудприлад”:

1.Обрати лічильну комісію із запропонованого складу.

2.Обрати Голову та Секретаря зборів із запропонованого складу.

3.Звіт  Генерального  директора  про  підсумки роботи за 2020 рік прийняти до відома.

4.Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

5.Звіт  та   висновки   ревізійної   комісії   про   фінансово–господарську діяльність Товариства за 2020 рік прийняти до відома. Затвердити звіт ревізійної комісії за 2020 рік.

6.Скерувати одержаний у 2020 році прибуток на збільшення резервного капілату Товариства.

7.Звіт голови Наглядової Ради про підсумки її діяльності за  2020 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової Ради за  2020 р.

8.Обрати новий склад Ревізійної комісії із запропонованих осіб.

                Реєстр осіб, що мають право на участь у Загальних зборах складається станом на 24 годину 02.04.2021 р. Реєстрація учасників проводитиметься 08.04.2021 р.  з 0900 до 0950 за місцем проведенням зборів. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково – доручення оформлене у відповідності до вимог законодавства.

                Довідки за телефоном (032) 297-13-59

                З документами пов'язаними з порядком денним загальних зборів Товариства, акціонери можуть ознайомитися з 09.00 до 18.00 год. кожного робочого дня від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення зборів включно за адресою: 79012, м. Львів, вул. Акад.А.Сахарова, 42. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Строгош О.Д.

Наглядова Рада Товариства

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ          

Фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

                       Найменування показника

період

звітний

попередній

 

 

 

Усього активів

19060,2

17361,8

Основні засоби

5891,1

6400,8

Довгострокові фінансові інвестиції

1605,5

1605,5

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

10966,1

8275,4

Грошові кошти та їх аквіваленти

597,5

1080,1

Нерозпреділений прибуток

422,5

2116,5

Власний капітал

10582,7

10160,2

Статутний капітал

5560

5560

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

8477,5

7201,6

Чистий прибуток (збиток)

422,5

2116,5

Середньорічна кількість акцій (шт.)

556000

556000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб)

17

15

     

 

Генеральний  директор                                                                           О.Олійник.

 

                                                                                    Головний бухгалтер                                                                                Я.Якубус