Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.02.2021 20:27:01
Дата здійснення дії: 22.02.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РВС БАНК"
Код за ЄДРПОУ:  39849797
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК»

Шановні Акціонери!

            Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» (скорочене найменування: АТ «РВС БАНК» (надалі – АТ «РВС БАНК» або «Банк»); ідентифікаційний код юридичної особи 39849797; місцезнаходження: 04071, м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» (надалі – «Збори») 12 березня 2021 року о 10 годині 00 хвилин (за київським часом) за адресою (місце проведення): Україна, м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58, кімната № 1.

В порядку, визначеному ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою прийняте рішення про скликання Зборів з повідомленням акціонерів про скликання Зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Враховуючи, що цього вимагають інтереси Банку, Збори проводяться в порядку, передбаченому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», з повідомленням про скликання Зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, затвердженням Наглядовою радою Банку порядку денного.

 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах:

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватися 12 березня 2021 року за місцем проведення Зборів з 9 години 30 хвилин (час початку реєстрації акціонерів) до 9 години 45 хвилин (час закінчення реєстрації акціонерів).

 Для участі у Зборах акціонер має  надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України; керівники юридичних осіб мають надати документ, який ідентифікує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та статут акціонера – юридичної особи, завірені належним чином згідно чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – станом на 24 годину 05 березня 2021 року.

Перелік питань разом з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного (проєкти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, підготовлені Наглядовою радою АТ «РВС БАНК»):

  1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проєкт рішення:

1.1.  Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» у складі двох осіб: Голова лічильної комісії  - Швець Юрій Іванович, Член лічильної комісії - Воловик Юлія Анатоліївна.

1.2.  Повноваження лічильної комісії припиняються з моменту оголошення Головою позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» про закриття позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК».

 

  1. Про вчинення з Національним банком України значних правочинів, пов’язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України.

Проєкт рішення:

  1. Надати повноваження Голові Правління АТ «РВС БАНК» Котляревській Оксані Володимирівні (у випадку її відсутності – виконуючому обов’язки Голови Правління) на вчинення правочинів щодо залучення АТ «РВС БАНК» коштів від Національного банку України.
  2. Надати повноваження Голові Правління Котляревській Оксані Володимирівні (у випадку її відсутності – виконуючому обов’язки Голови Правління) на укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору РЕПО з Національним банком України, додаткових договорів до вказаних договорів.
  3. Встановити максимально можливий розмір зобов’язань за Генеральним кредитним договором у сумі 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди гривень 00 копійок), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 4 000 000 000,00 грн. (чотири мільярди гривень 00 копійок), що складає більше 50 % вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком.

  1. Надати Голові Правління АТ «РВС БАНК» Котляревській Оксані Володимирівні (або у разі її відсутності - виконуючому обов’язки Голови Правління) повноваження для укладення правочинів пов’язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов’язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що складає більше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

Надати Голові Правління АТ «РВС БАНК» Котляревській Оксані Володимирівні (або у разі її відсутності - виконуючому обов’язки Голови Правління) право делегувати, визначені п. п. 1, 2. цього рішення, повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, та надати Голові Правління АТ «РВС БАНК» Котляревській Оксані Володимирівні (або у разі її відсутності - виконуючому обов’язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів, пов’язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов’язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що складає більше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://rwsbank.com.ua/.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Станом на 18 лютого 2021 року (дата, станом на яку складено перелік осіб, яким надсилається Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», що скликаються на 12 березня 2021 року):

- загальна кількість акцій - 12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п`ятдесят дві тисячі двісті п`ятдесят) штук;

- загальна кількість голосуючих акцій - 12 152 250 (дванадцять мільйонів сто п`ятдесят дві тисячі двісті п`ятдесят) штук.

Статутний капітал АТ «РВС БАНК» представлений одним типом акцій – прості.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Від дати надіслання Повідомлення про проведення Загальних зборів (22 лютого 2021 року) до дати проведення Загальних зборів (12 березня 2021 року) Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку: м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58, в робочі дні, робочий час з 09 години 00 хвилин до 18 годин 00 хвилин, кімната № 1, а в день проведення Загальних зборів – 12 березня 2021 року, також у місці їх проведення: м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Корпоративний секретар АТ «РВС БАНК» Швець Юрій Іванович, тел. (044) 590-00-00.

Документи надаються в електронній формі на носіях інформації, наданих акціонером, або у паперовій формі, на підставі письмового запиту акціонера, отриманого Правлінням АТ «РВС БАНК» не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до бажаної дати ознайомлення.

Для ознайомлення з документами  акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а для представника акціонера – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Банк до початку Загальних зборів акціонерів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, з урахуванням, що Збори проводяться в порядку, передбаченому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів АТ «РВС БАНК» повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням АТ «РВС БАНК» у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Зборів АТ «РВС БАНК» не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів.

АТ «РВС БАНК» до початку Зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів до дати проведення Зборів. АТ «РВС БАНК» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в реченні першому цього абзацу, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради. Керуючись ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Банку при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів встановила, що повідомлення про скликання Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів АТ «РВС БАНК» пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Оскарження акціонером рішення АТ «РВС БАНК» про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання АТ «РВС БАНК» провести Загальні збори акціонерів з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Банк або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Банку може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада АТ «РВС БАНК»