Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.02.2021 08:37:01
Дата здійснення дії: 08.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ БЕРИСЛАВ»
Код за ЄДРПОУ:  00291747
Текст повідомлення: 

Повне найменування товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ БЕРИСЛАВ»

Місцезнаходження товариства: Херсонська область, Високопільський район, смт. Архангельське, вул. Суворова, буд. 45.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 08 квітня 2021 року о 13-00, Херсонська область, Високопільський район, смт. Архангельське, вул. Шевченко, буд. 45а (зал засідань).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 12.00.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 12.30.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 02 квітня 2021 року.

Перелік питань та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1). Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: З метою організації процедури голосування та підрахунку голосів акціонерів обрати до складу лічильної комісії наступних осіб: голова комісії – Болгаров Володимир Борисович; члени комісії – Сливка Євгенія Михайлівна, Бортник Вікторія Дмитрівна.

2). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

Проект рішення: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ «АрселорМіттал Берислав» за 2020 рік затвердити.

3). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради АТ «АрселорМіттал Берислав» за 2020 рік затвердити.

4). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії АТ «АрселорМіттал Берислав» за 2020 рік затвердити.

5). Затвердження річного звіту товариства.

Проект рішення: Річний звіт АТ «АрселорМіттал Берислав» за 2020 рік затвердити. Результати фінансово-господарської діяльності АТ «АрселорМіттал Берислав» за 2020 рік визнати задовільними.

6). Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення: Чистий прибуток, одержаний за результатами фінансово - господарської діяльності АТ «АрселорМіттал Берислав» у 2020 році, використати для покриття збитків, отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «АрселорМіттал Берислав» у минулих роках.

7). Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити з 08.04.2021 повноваження наступних членів Наглядової ради АТ «АрселорМіттал Берислав»: Вірди Бікрам Джіт Сінгх, Філіп’єв Артем Олександрович, Плічко Сергій Анатолійович, Ткаченко Володимир Анатолійович, Теслюк Володимир Іванович.

8). Обрання членів Наглядової ради.

9). Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки без отримання винагороди. Уповноважити Генерального директора АТ «АрселорМіттал Берислав» підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради.

10). Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства.

Проект рішення: Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 21994619) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=74&lang=ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення - за місцезнаходженням товариства (адміністративна будівля, кімната №1) у робочі дні з 09.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 11.30 до 12.30. Для ознайомлення з документами акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до чинного законодавства, підтверджує повноваження представника. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Смоляренко Л.І.. Телефон для довідок: (056) 499-16-52, Товстоган Олександр Володимирович.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн):

Найменування показника

період

звітний 2020 рік

попередній 2019 рік

Усього активів

35247

29811

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3151

2401

Запаси

17488

17907

Сумарна дебіторська заборгованість

4207

1992

Гроші та їх еквіваленти

30

6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-105366

-134118

Власний капітал

-104303

-133055

Зареєстрований (статутний) капітал

1063

1063

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

139550

162866

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

28751

10417

Середньорічна кількість акцій (шт.)

4250597

4250597

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

6,76

2,45