Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.02.2021 09:39:01
Дата здійснення дії: 26.03.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство " Мукачівське підприємство матеріально-технічного постачання імпортною та експортною продукцією"
Код за ЄДРПОУ:  02127549
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ “Мукачівське підприємство матеріально-технічного постачання імпортною та експертною продукцією” (код ЄДРПОУ 02127549), місцезнаходження товариства: Закарпатська обл.,м.Мукачеве, вул. І.Франка бічна,46

                       ПрАТ «МП МТПІЕП»   повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться      26 березня  2021 року за адресою : 89600,Закарпатська обл., м.Мукачеве,вул. І.Франка бічна,46 у кабінеті директора, б/н.

                       Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 22 березня 2021 року.  Початок  проведення  зборів  о  10.00 год . Реєстрація  акціонерів  ( їх  представників)  для  участі  в  роботі  зборів  з  8.30  до  9.50  за  вказаною адресою . Для  участі  у  зборах  необхідно  мати  паспорт; представникам  акціонерів- паспорт  і    доручення ,     оформлене  згідно  чинного  законодавства .

       Акціонери  мають  право  вносити  пропозиції  щодо  порядку  денного  загальних  зборів    акціонерів  Товариства  не  пізніше , як  за  20  днів  до  їх  проведення,  шляхом  направлення  таких  пропозицій  засобами  поштового  зв»язку  на  адресу  Товариства : 89600, Закарпатська обл..м.Мукачеве , вул.І.Франка , бічна , 46. З  матеріалами , що  пов»язані  з  порядком  денним  зборів , акціонери  можуть  ознайомитись  у  робочі  дні  з  13.00  до  16.00  за  адресою  Товариства , кабінет бухгалтерії , а  в день проведення зборів – за  місцем  їх  проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами -директор підприємства Качур О.С. тел.(03131)4-12-39, 050-3723094. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://baza-exp-imp.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori

 

Проект порядку денного:

  1. Обрання  лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі : Качур О.Г.,Мандибур М.В.

  1. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення  зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Качура О.С., секретарем зборів   Дешко О.В.

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів:  доповіді по питанням порядку денного – до 20 хв.

  • Доповіді та виступи з питань порядку денного – до 5 хв.
  • Відповіді на запитання – до 3 хв.
  • Збори провести без перерви.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями, виданими при реєстрації. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.  

З усіх питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих   акцій. За підсумками голосування  складається протокол лічильної комісії.

 

  1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

Проект рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства у 2020 р. – затвердити.

  1. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради

Проект рішення:

 Звіт Наглядової\ ради про роботу у 2020 р. – затвердити.

 

  1. Звіт та висновки Ревізора. Прийняття рішення за результатами висновків Ревізора.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора.

 

  1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 р. Розподіл прибутку Товариства  за підсумками роботи у 2020 р. 

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 р. Затвердити розподіл прибутку Товариства  за підсумками роботи у 2020 р.

 

  1. Приведення у відповідність інформації про акціонерів в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

 Привести у відповідність інформацію про акціонерів в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Надати повноваження директору Товариства Качуру О.С. на реєстрацію змін в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

2019 р.

2020 р.

Усього активів

8054.6

8410,4

Основні засоби (за залишковою вартістю)

520.4

435,1

Запаси

105.4

75,1

Сумарна дебіторська заборгованість

1503.3

1353,3

Грошові кошти та еквіваленти

5922.6

6546,9

Власний капітал

7881.8

8238,5

Статутний капітал

143

143

Нерозподілений прибуток

5630.1

5986,8

Поточні зобов’язання

172.8

171,9

Чистий прибуток

858.0

485.1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2860719

2860719

Чисельність працівників

12

12

 

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових загальних зборів: під час підготовки до чергових  загальних зборів до дати проведення чергових Загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні  з 13:00 до 16:00 години, за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачеве,вул. І.Франка бічна,46, в кабінеті  бухгалтерії. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор – Качур Олександр Степанович, тел.(03131)4-12-39, 050-3723094

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення чергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про чергові  загальні збори до дати проведення чергових загальних зборів.  Акціонери мають право:

- ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);

 - до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше  ніж за 20 днів до дати проведення зборів).  Щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонери можуть взяти участь у зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у зборах необхідно мати при собі:

документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

довіреність на право  участі  зборах (для представників юридичних та фізичних осіб);

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють  нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою, у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій  та голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Загальна кількість акцій -  2 860 719  шт.

Голосуючі акції               -  2 170 439  шт.

 

 

 

Директор Товариства.