Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 13428292
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровський iнженерно-технiчний центр "КОНТАКТ"
Дата, на яку складено інформацію: 22.02.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися