Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.02.2021 11:23:01
Дата здійснення дії: 26.03.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕМОВНА КОМПАНІЯ "ТОНІС-ЦЕНТР"
Код за ЄДРПОУ:  14059592
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕМОВНА КОМПАНІЯ „ТОНІС-ЦЕНТР”, далі - Товариство

(код за ЄДРПОУ 14059592, місцезнаходження 61057, м. Харків, вул. Римарська, 23-а)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – зборів), які відбудуться 26 березня 2021 року об 11 годині 30 хв. за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 23-А, в кабінеті Генерального директора. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 11.00, час закінчення реєстрації – 11.25. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24 годину 22 березня 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
 4. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
 6. Затвердження річного звіту Товариства.
 7. Розподіл прибутку Товариства.
 8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
 9. Про обрання членів Ревізійної комісії.
 10. Внесення змін до складу членів Редакційної ради від імені власників .

 

 

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного зборів, підготовлені виконавчим органом:

 1. Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Гава Н.О. – Голова комісії; Бойко С.В. – член комісії.
 2. Обрати головою зборів  Величка О.Ю., секретарем зборів Величка О.Ю.
 3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання  порядку денного; голосування проводиться з використанням  бюлетенів для голосування.
 4. Затвердити звіт Генерального директора Товариства. Визнати роботу Генерального директора задовільною.
 5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2020 рік.
 6. Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати. Затвердити річну інформацію Товариства за 2020 рік.
 7. Прибуток, отриманий Товариством, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
 8. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії.
 9. Обрати Ревізійну комісію строком на 5 років у складі: Голови Ревізійної комісії Гайсинської Оксани Юріївни та члена Ревізійної комісії Гайсинського Родіона Геннадійовича.
 10. Внести зміни до складу членів Редакційної ради Товариства від імені власників та призначити членами Редакційної ради Товариства від імені власників: Гайсинську Оксану Юріївну та Добкіну Аллу Миколаївну.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: tv7.kharkov.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, загальна кількість простих акцій: 400 штук, кількість голосуючих акцій 400 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків, вул. Римарська, 23-А, кабінет Генерального директора) з понеділка по п’ятницю (включно) з 10 години 00 хв. до 18 години 00 хв., а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Марченко О.Г.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів, які надійшли на адресу: (Україна, м. Харків, вул. Римарська, 23-А).

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного зборів Товариства надсилається протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення Товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів.

(!) Для участі у зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Генеральний директор

ПРАТ „РТМК „ТОНІС-ЦЕНТР”                                                           О. Г. Марченко