Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.02.2021 11:29:01
Дата здійснення дії: 02.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ:  00380497
Текст повідомлення: 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР  ПрАТ “ ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”

ПрАТ “ Ізяславський хлібозавод” повідомляє, що 2 квітня  2021 року  о 14 годині в приміщенні клубу хлібозаводу по вул. Жовтневій 81, м. Ізяслав відбудуться загальні збори акціонерів. 

Реєстрація акціонерів для участі у зборах  розпочнеться  о 13.00 годині 2 квітня 2021 року за адресою : м. Ізяслав, вул. Жовтнева 81, приміщення клубу хлібозаводу.

Для проведення реєстрації для участі у зборах  при собі потрібно мати документ, що підтверджує особу. 

Перелік осіб, які мають право на участь в зборах, складається станом на 24-00 годину 26 березня  2021 року.

Проект порядку денного зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.

Проект рішення : обрати на строк, до завершення загальних зборів  :

- головою  загальних зборів акціонерів – Ящук Ларису Олексіївну, секретарем  Загальних зборів акціонерів – Іванову Інну Олександрівну. 

- лічильну комісію у складі : Бабаєва Ірина Вікторівна – голова лічильної комісії та члени комісії – Пилипчук Ніна Іванівна та Довгалюк Ольга Контстянтинівна. 

2. Звіт директора  про фінансово - господарську діяльність товариства за 2020 рік та перспективи розвитку на 2021 рік. 

Проект рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік та перспективи розвитку на 2021 рік затвердити. 

3. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства  у 2020  році (доповідь голови наглядової ради Іванової І. О.).

Проект рішення: Затвердити звіт Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства  у 2020  році.

4. Звіт і висновки ревізора. (доповідь Макаревич А. А.)

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки ревізора.

5. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2020 рік ПрАТ “Ізяславський хлібозавод”. (доповідь гол.бухгалтера Бондар О. П.)

Проект рішення: Затвердити річний звіт, баланс та розподіл прибутку за 2020  рік.

6. Про виплату дивідендів за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити рішення про виплату дивідендів по підсумках роботи товариства у  2020 році.

Ознайомитись з матеріалами зборів можна з _10__ до _11__ години в робочі дні в приймальній підприємства. Відповідальна особа за ознайомлення – Межирицька О. В.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://hlibiz.km.ua//

Акціонери в порядку, встановленому законодавством України, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції надсилаються за адресою Товариства: 30300, Хмельницька область, місто Ізяслав, вулиця Жовтнева, 81.

Основні  показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

№ п/п Найменування показника Період    

  звітний попередній    

1. Усього активів 39848 34608    

2. Основні засоби (за залишковою вартістю)

22971

22142    

3. Довгострокові фінансові інвестиції 0.00 0.00    

4. Запаси 5912 4844    

5. Сумарна дебіторська заборгованість 1131 2901    

6. Власний капітал 32135 30322    

7. Статутний капітал 1255 1255    

8. Довгострокові зобов’язання 0.00 0.00    

9. Поточні зобов’язання 4569 4286    

10. Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12552 12552  

Директор  ПрАТ “Ізяславський хлібозавод”                            О. Б. Данієва